Vedtægter

§1 Navn
Foreningens navn er: Officersforeningen, Flyvestation Karup (OFK).

§2 Formål
OFK formål er at forestå faglige, kulturelle, rekreative og selskabelige aktiviteter for med- lemmer og deres gæster, samt at fremme kammeratskab og forståelse blandt medlem- merne.

§3 Ansvar
OFK er en uafhængig forening, hvor alle medlemmer hæfter solidarisk. OFK vedtægter er forpligtende for alle medlemmer.

§4 Medlemskab
Medlemskab i OFK står åbent for faste officerer, tidligere ansatte officerer, pensionerede officerer (seniorer), reserveofficerer og sidestillede civile (C300 og C400 m.fl.).

Medlemskab erhverves ved bestyrelsens godkendelse efter skriftlig begæring via messe- nord.dk om optagelse i foreningen.

Tidligere ansatte officerer har i kraft af deres medlemskab mulighed for at deltage i OFK arrangementer, men kan ikke leje messen til private arrangementer.

Efter exceptionel udmærkelse i foreningsarbejdet kan et medlem udnævnes til æresmed- lem. Dette medfører kontingentfrihed og gratis deltagelse i OFK egne arrangementer for æresmedlemmet og dennes samlever i æresmedlemmets levetid.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse herom til foreningen. OFK registrerer fortsat medlemskab og dermed årskontingent indtil dato for skriftlig udmelding.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer med dags varsel såfremt den finder grundlag her- for. Medlemmer der er i restance til Officersforeningen, og ikke har bragt forholdet i orden efter 2 på hinanden følgende rykkere, vil blive ekskluderet med udgangen af efterfølgende kalenderår.

Ved genindmeldelse kontrolleres om der foreligger restance til OFK, der i tilfælde heraf skal betales førend nyt medlemskab accepteres.

Enhver tvist om optagelse, udmeldelse og eksklusion kan forelægges foreningens general- forsamling til afgørelse. Bestyrelsens beslutning er gældende indtil generalforsamlingens afgørelse.

§5 Ledelse
OFK ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant for OFK Seniorklub som valgt på dennes generalforsamling. Bestyrelsen støttes desuden af mindst 3 bestyrelsessuppleanter, der udpeges af bestyrelsen.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for perio- der af 2 år.
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Et medlem har pligt til at modtage valg, men har ret til i 2 år efter en funktionsperiode at nægte at modtage valg.

Ved afgang fra bestyrelsen i utide af tjenstlige eller andre årsager rykker en af formanden udpeget suppleant ind i bestyrelsen, og en ny suppleant vælges. Ved førstkommende or- dinære generalforsamling skal valg gennemføres som ovenfor anført, idet der eventuelt fo- retages valg udover det for året planlagte. Såfremt det er formanden, der afgår, leder næstformanden bestyrelsen, indtil en ny formand er valgt.

Kandidater til formandsposten skal godkendes af Garnisonskommandanten.
Bestyrelsen repræsenterer OFK i alle forhold og er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan endvidere udpege en forbindelsesofficer til enhederne på Flyvestation Karup. Forbindel- sesofficererne kan udelades i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem varetager denne funkti- on.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, han/hun finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer opfordrer hertil. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 ud af de 7 valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemme- flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Seniorer er organiseret i en forening under OFK. Seniorklubben udpeger en bestyrelse, som er ansvarlig for en årlig opdateret medlemsliste og opkrævning af det på OFK årlige generalforsamling fastsatte kontingent. Medlemme af seniorklubben, er medlem af OFK herigennem.

§6 Drift
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler og inventar forvaltes på bedste må- de, og at det er forsikret mod brand, tyveri og vandskade. Bestyrelsen fører medlemsfor- tegnelse, regnskab og inventarfortegnelse med værdiangivelse. Bestyrelsen informerer i fornødent omfang medlemmerne om vigtige beslutninger. Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af foreningens faciliteter.

OFK bekendtgør den årlige generalforsamling til medlemmerne på foreningens hjemme- side ”www.messenord.dk” og ved udsendelse af mail til den af medlemmet oplyste mail- adresse samt dennes mil.dk mailadresse.

Andre relevante informationer og indbydelser til medlemsarrangementer, inkl. referatet fra generalforsamlingen, offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Seniorer vil via deres respektive bestyrelse få tilsendt relevant materiale.

§7 Økonomi og regnskab
OFK regnskabsår følger kalenderåret. Bogholderen fører foreningens regnskab i overens- stemmelse med god regnskabsskik og udarbejder revideret årsregnskab. Revideret års- regnskab omfattende såvel driftsregnskab som statusopgørelse og budgetforslag forelæg- ges den ordinære generalforsamling.

Kassereren fører kassebog og har ansvaret for kassebeholdningen.
OFK tegnes i økonomiske anliggender af Formanden og/eller Næstformanden.

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer to revisorer for en periode af et år. Genvalg kan finde sted, men revisorerne har ret til at nægte at modtage genvalg til næste funktionsperiode. Revisorerne foretager talmæssigt og kritisk revision af forenin- gens årlige regnskab. Revisionspåtegninger forelægges sammen med regnskabet for ge- neralforsamlingen. Revisorerne kan endvidere foretage uanmeldt revision i regnskabsåret. Rapporten forelægges for formanden.

§8 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for næstfølgende, fulde kalenderår for medlemmer samt medlemmer af seniorklubben.

Alle medlemmer af OFK og seniorklubben betaler kontingent til OFK, med undtagelse af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som deltager aktivt i OFK arbejde. Medlemmer, der optages i OFK, betaler fuldt kontingent, såfremt indmeldelse sker i årets første 3 kvar- taler. Sker indmeldelsen i 4. kvartal betales halvt kontingent. Bestyrelsen har ret til at afvi- ge fra ovenstående i enkelttilfælde.

Udmeldelse af foreningen, efter kontingentopkrævning har fundet sted, vil ikke medføre re- fusion af restkontingent. Ved direkte overførsel til Seniorklub skal der dog ikke betales ho- vedafdelingskontingent for den resterende del af året.

Kontingentbetaling opkræves i årets første kvartal. Bestyrelsen fastsætter betalingsfor- men. Seniorklubben bestemmer selv opkrævningsformen og indbetaler indkrævet kontin- gent til OFK bogholder sammen med medlemsliste senest 1. april.

Kontingentrestance og anden restance til foreningen, skal betales forud for deltagelse i ar- rangementer i foreningsregi.

Restance til foreningen kan til enhver tid udredes enten ved indbetaling til bank eller kon- tant til et bestyrelsesmedlem. Ved betaling på anden måde end det af bestyrelsen beslut- tede, er medlemmet selv ansvarlig for at kræve behørig dokumentation for indbetaling af kontingent/restance.

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er OFK højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller såfremt 20 medlemmer begærer dette skriftligt med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmesider samt ved udsendelse af mail jf. §6, Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der alene afgør alle spørgsmål vedrø- rende sagernes behandling og stemmeafgivning. Der kan ved generalforsamlingen stem- mes ved fuldmagt. Medlemmer med gæld til foreningen er ikke stemmeberettigede, lige- som de ikke kan afgive fuldmagt.

Seniorer kan afholde egen intern generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, idet dog ændrin- ger af foreningens vedtægter kun kan gennemføres, såfremt mindst 51% af de stemmebe- rettigede medlemmer er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, kan generalforsamlingen godkende, at ændring af vedtægterne forelægges en efterføl- gende ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne afgøres ved alminde- ligt stemmeflertal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
d. Behandling af indkomne forslag
e. Valg af formand
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg af to revisorer
h. Forelæggelse af budget
i. Vedtagelse af kontingent
j. Vedtagelse af kontingent for seniorer
k. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal tilsendes besty- relsen pr. mail og være denne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen publicerer sådanne indkomne forslag ved offentliggørelse på OFK hjemme- side, umiddelbart efter modtagelsen.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan fremsættes overfor dirigenten under generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse under generalforsamlingen sker normalt ved håndsoprækning. Hvis diri- genten beslutter det, eller hvis blot et enkelt medlem fremsætter ønske herom, stemmes skriftligt.

Bestyrelsen udpeger en referent som tager referat af generalforsamlingen. Referatet un- derskrives af formand og dirigent, og indgår digitalt i OFK arkiv.

§10 Gæster
Officerer og sidestillede civile (C300 og C400 m.fl.), som ikke er medlemmer, kan deltage som gæster i OFK arrangement, såfremt der er ledige pladser. Der kan opkræves en høje- re deltagerbetaling for ikke medlemmer.

Til enkelte OFK arrangementer kan der deltage gæster, som ikke har mulighed for at være medlem af foreningen. Såfremt dette er tilfældet vil det fremgå af indbydelsen, og være forbundet med en højere deltagerbetaling.

I forbindelse med private arrangementer kan personer, der ikke er medlemmer, inviteres som gæster.

§11 Opløsning af OFK
Til opløsning af OFK kræves at mindst 51% af medlemmerne ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 2 ugers mellemrum, stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling træffer ved almindeligt stemmeflertal beslutning om di- sponering af OFK midler og inventar.

Sidst revideret og godkendt på generalforsamlingen 14 MAR 2001.
Sidst endelig godkendt på ekstraordinær general forsamling 04 APR 2001.

Revideret og godkendt på generalforsamlingen 19 MAR 2003.
Endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling 09 APR 2003.

Revideret og godkendt på generalforsamlingen 04 MAR 2009.
Endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling 01 APR 2009.

Sidst revideret og godkendt på generalforsamlingen 03 MAR 2016.
Endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling 07 APR 2016.